Var fjärde kvinnlig advokat har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats – förebyggande åtgärder har minskat kraftigt

Nathalie Wästerlund

Advokatsamfundet har tillsammans med undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland Sveriges advokater och biträdande jurister och. Undersökningen visar att en knapp tredjedel av dessa utsatts för kränkande särbehandling, och 14 procent för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Siffran är betydligt högre bland endast kvinnor, 39 respektive 27 procent av kvinnliga advokater och biträdande jurister har någon gång utsatts för detta. Hela 42 procent av de som uppger att de blivit sexuellt trakasserade har blivit detta av sina chefer. Undersökningens syfte är att följa upp en liknande undersökning som gjordes 2019. Siffrorna för utsatta advokater och biträdande jurister är snarlika i de båda rapporterna. Advokatsamfundet skriver på sin hemsida att samtidigt som problemen med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns kvar tyder undersökningens resultat på att arbetet för att förebygga detta har klingat av några år efter uppropen #Metoo och #medvilkenrätt.

Förebyggande åtgärder har minskat kraftigt

Jämfört med 2019 års rapport är det betydligt färre som uppger att de fått information om särbehandling och trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året, något som också antas ha klingat av efter uppropen. Även andelen som uppger att arbetsgivaren under de senaste tolv månaderna vidtagit några förebyggande åtgärder har minskat kraftigt. Knappt hälften, 46 procent, av alla som deltagit i undersökningen uppger att deras byrå har en kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Ska motverka alla former av trakasserier och diskriminering

I ett vägledande uttalande 2018 fastslog Advokatsamfundets styrelse att advokater ”i sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.