Rätt att utesluta Gabriel Barsoum ur advokatsamfundet enligt Högsta domstolen

Susanne Nilsson
HD har beslutat att Gabriel Barsoum inte längre får vara advokat. Foto: Privat Instagram

Disciplinnämnden gjorde rätt när de fattade beslut om att utesluta Gabriel Barsoum ur advokatsamfundet. Det har Högsta domstolen beslutat. Nämnden ansåg att Barsoum vid flera tillfällen brutit mot god advokatsed, och Högsta domstolen (HD) håller med.

Barsoum överklagade disciplinnämndens beslut till HD, som nu har avgjort fallet. Domstolen skriver i sitt avgörande att det “inte finns anledning att frångå disciplinnämndens bedömning att det föreligger synnerligen försvårande omständigheter i ärendet”, och att uteslutningen därför ska stå fast.

Åsidosatt god advokatsed

Enligt Disciplinnämnden har Barsoum åsidosatt god advokatsed vid en rad olika tillfällen. Det handlar bland annat om bristfälliga kostnadsräkningar, dröjsmål med att besvara skrivelser från domstolar och advokatsamfundet och att han dubbelbokat sig vilket lett till försenade och inställda förhandlingar.

Synnerligen försvårande omständigheter

HD är eniga med nämnden i sitt avgörande av fallet.

“Enligt disciplinnämnden visar det som framkommit tydligt att Gabriel Barsoum inte har levt upp till sitt ansvar som advokat; hans verksamhet har istället kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser rutiner för ersättningskrav samt omsorgsplikten och skyldigheterna gentemot klienter och domstolar. Nämnden har vid en samlad bedömning funnit att omständigheterna är synnerligen försvårande” skriver HD i sin dom.

HD bedömning skiljer sig från disciplinnämndens på en punkt: rätten anser inte att det går att slå fast att Barsoum lämnat oriktiga uppgifter till nämnden. Det har dock ingen avgörande relevans för beslutet om uteslutning.