Gabriel Barsoum får fortsatt förtroende som offentlig försvarare

Ricard Aron Nilsson
Före detta advokat Gabriel Barsoum. Foto Privat

Efter att ha uteslutits ur Advokatsamfundet, så har flera domstolar beslutat att Gabriel Barsoum får fortsätta som offentlig försvarare i de pågående ärenden där han tidigare har anlitats. Som skäl ges bland annat att beslutet inte vunnit laga kraft och att disciplinnämnden var oenig i sitt beslut om uteslutning.

Efter att bland annat ha ertappats med att ha lämnat felaktiga uppgifter till domstolar och därmed kunnat debitera mer pengar än vad han hade rätt till, så har Gabriel Barsoum nu uteslutits ur Advokatsamfundet och får därmed inte längre titulera sig advokat.

Beslutet har inte vunnit laga kraft

Kristianstads tingsrätt beslutade om att Barsoum ska få fortsatt förtroende i det pågående ärende där han är offentlig försvarare. Tingsrätten framhåller bland annat att det varit en oenig disciplinnämnd som fattat beslutet om uteslutning och att han kan överklaga beslutet till Högsta domstolen. Dessutom framhålls att det finns risk att förhandlingen kan behöva tas om i det fall byte av försvarare sker i detta skede.

Hovrätten tillåter fortsatt uppdrag

Även Svea hovrätt anser att uppdraget som försvarare kan fortsätta.

“Hovrätten har noterat att Gabriel Barsoum uteslöts ur Sveriges advokatsamfund den 2 februari 2023, dvs. ett par dagar efter det att huvudförhandlingen beträffande XXX avslutades. Det förhållandet att en advokat utesluts ur samfundet innebär dock inte med automatik att ett förordnande som offentlig försvarare upphör att gälla. Detta kvarstår till dess domstolen fattar ett beslut om entledigande. Hovrätten har inte för avsikt att nu fatta ett sådant beslut om entledigande.

… Hovrätten vill alltså klargöra att Gabriel Barsoum fortsatt är förordnad som offentlig försvarare för XXX och han har därmed också ett fortsatt ansvar för att tillvarata XXX intressen i målet.”

“En mycket kompetent försvarare”

Det har höjts en del kritiska röster, från såväl åklagare som advokater, gällande att Barsoum tillåts fortsätta agera som offentlig försvarare. Nongrata har varit i kontakt med flera advokater och två åklagare. De två åklagarna ville inte lämna någon kommentar. Flertalet av advokaterna hade ingen synpunkt på hans lämplighet, två däremot tog tydligt parti för honom.

– “Jag vet inte något om det han anklagats för, men varje gång jag haft honom som kollega i rätten så har han varit professionell”, säger en brottmålsadvokat med över 10 års erfarenhet.

– “En mycket kompetent försvarare”, säger en annan advokat.

Nongrata har sökt Gabriel Barsoum för en kommentar.