Dödshotade domare, landshövding och JO – hävdade att han agerat i nödvärn

Nathalie Wästerlund

En 69-årig man har dömts för flera hot mot tjänsteman samt fyra fall av olaga hot. I samband med en utredning har han hotat en chefsrådman, justitieombudsmannen, flera andra tjänstemän och en landshövding.

Mannen åtalades för elva fall av hot mot tjänsteman och fyra fall av olaga hot. Detta efter att han via mail dödshotat både en chefsrådman, justitieombudsmannen, en landshövding och flera ytterligare tjänstemän. I förhör medgav mannen att han agerat enligt åklagarens gärningsbeskrivning, men hävdade att han inte begått något brott då han befann sig i en nödsituation och inte såg någon annan utväg än att agera som han gjort.

Agerade i nödvärn

Han menade att han i egenskap av företrädare för en svensk förening hade varit utsatt för pågående brottslighet och att han bara ville få till en korrekt prövning av ett beslut från Länsstyrelsen, och att han därför agerat i nödvärn. Tingsrätten och hovrätten bedömer dock att dessa invändelser saknar straffrättslig relevans.

Dödshot mot tjänstemän

Tingsrätten konstaterade att dödshoten som riktades mot tjänstemännen tydligt haft sin grund i de åtgärder de vidtagit eller de beslut som de fattat i samband med sin tjänsteutövning. Det stod klart att mejlhoten utgjort en hämnd från den åtalade mannens sida för att deras beslut inte gav honom det utfall han hoppades på.  Det handlade bland annat om att mannen ville att en stämningsansökan skulle avvisas och att en JO-utredning inte skulle inledas. Samtliga målsäganden har också berättat att de tagit hoten på allvar och att det påverkat dem i deras liv. Åtalen avseende hot mot tjänsteman ansågs därför styrkta.

Döms för olaga hot mot landshövdingen

Även hoten mot landshövdingen anses styrkta. Dessa räknas dock inte som hot mot tjänsteman då  landshövdingen inte vidtagit åtgärder i sin tjänsteutövning utan istället involverats av mannen i sin roll som landshövding och chef för Länsstyrelsen. I det fallet döms mannen istället för olaga hot. Landshövdingen har även han tagit hoten på allvar och har under en tid vidtagit skyddsåtgärder i form av personskydd.

Drygt ett år i fängelse

Enligt tingsrätten uppgick straffvärdet för gärningarna till ett år och två månaders fängelse. Ingen annan påföljd än fängelse ansågs aktuell och det saknades också, enligt tingsrätten, skäl att frångå straffvärdet vid straffmätningen. Mannen dömdes därför till ett år och två månaders fängelse. Domen överklagades till hovrätten som nu fastställer tingsrättens dom.