Cirka 3000 dödsfall per år kopplas till arbetsrelaterade sjukdomar och skador

Susanne Nilsson
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zemlin.

I Sverige dör cirka 3000 personer per år av sjukdomar eller skador som är orsakade av en ohälsosam arbetsmiljö. Det framgår av en ny studie gjord av Arbetsmiljöverket.

Stress på jobbet är enligt studien en av de största orsakerna till att många människor dör i förtid. Man har också kunnat påvisa ett klart samband mellan jobbstress och en ökad självmordsrisk.

Tydligt resultat

Studien är gjord av Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Syftet var att sammanställa kunskapsläget om riskfaktorer i arbetsmiljön som leder till sjukdomar och för tidig död varje år. Resultatet är tydligt: cirka 3000 personer dör varje år i Sverige på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Detta kan jämföras med de 30-50 personer som årligen dör i arbetsrelaterade olyckor.

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Fortsatt ökning av stressrelaterade dödsfall

Riskfaktorer som är kända sedan tidigare är bland annat hög arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, skiftarbete, buller och avgaser. Även damm, asbest och passiv rökning på jobbet är kända riskfaktorer. Man ser dock en minskning av dödsfall relaterade till de sistnämnda orsakerna, medan allt tyder på att dödsfallen som är relaterade till jobbstress kommer att fortsätta öka.

– Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga. Vi lyfter fram vissa nya risker för dödlighet där kunskapen är mer osäker men där effekten av förebyggande insatser ändå kan vara stora som exempelvis kemiska ämnen och kränkande särbehandling, säger Erna Zelmin.

Ökad risk för självmord och självmordsförsök

I studien framgår också ett samband mellan hög arbetsbelastning och stress och självmord. Kränkande behandling och sexuella trakasserier på arbetet ökar också risken för självmord och självmordsförsök. Risken för självmord och självmordsförsök är högre för män som utsatts för kränkningar på jobbet än för kvinnor.

– Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm i pressmeddelandet.

Stress största risken

I Arbetsmiljöverkets statistik över riskfaktorer för beräknade arbetsrelaterade dödsfall per år framgår att stress ligger bakom 772 fall och skiftarbete 728 fall. Motoravgaser står för 547 dödsfall, damm för 421 och asbest för 267 stycken. Passiv rökning på jobbet kopplas till 195 dödsfall, kvarts till 125 stycken, 71 fall kopplas till svetsrök, 5 stycken till joniserande strålning och 37 stycken är olycksfall.